Overenie záznamu v EZZK

 Táto služba overí existenciu záznamu v centrálnej evidencii záznamov o z zaručenej konverzii.